0725 223 238
0212 600 600

Optiune ridicare produse din magazin INDISPONIBILA (detalii).

Protectia datelor cu caracter personal

Secțiunea 1: Introducere și informații generale

Informații privind Protecția Datelor

Definitii

 1. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 5. Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 6. Sistem de evidență a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 7. Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 8. Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 9. Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 10. Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 11. Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 12. Incălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 13. Intreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;
 14. Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

Despre noi și site-ul nostru

Dacă luați legătura cu noi, vom păstra și prelucra informațiile pe care le oferiți cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră. Prelucrarea datelor în acest context ne este permisă prin legea (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679).
Informațiile noastre de contact se regăsesc pe pagina Informații despre Companie

Principiile noastre călăuzitoare

Tratăm cu multă seriozitate protecția informațiilor dumneavoastră. De aceea, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu multă grijă și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Au fost luate măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru protejarea tuturor site-urilor noastre împotriva riscurilor care derivă din prelucrarea datelor cu caracter personal.
Noi și partenerii noștri folosim cele mai noi măsuri de protecție tehnică pentru protejarea datelor dumneavoastră

Ce înregistrăm ca utilizare standard

Puteți folosi toate secțiunile site-ului nostru la care accesul nu este protejat, fără a vă dezvălui identitatea. Fiecare utilizare a site-ului nostru este înregistrată ca utilizare standard, pentru a remedia erorile și pentru a clarifica incidentele legate de de securitate. Pentru mai multe informații referitoare la datele ca utilizariii dese; Noi și partenerii noștri folosim cele mai-urilor noastre împe atate cu mud accidentizar1iovă dezvolicitărare dezvPentru marc=bna împuivoc, cai sunt "eStaecop.

 • Creare de profiluri înseamnă orice forenelucratecție tehnică pentru protejarea datelor-fxSeă dezvolicitărare dezvPentru marc=bncop.
 • inxiectul unaientr noastraea class=u mud>

  Tratăm cu multă seriozitate protecția informațiilor dumneavoastră. De aceea, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu multeclarațieaasupcu mun wire ISCI pejarea datelor-fxSeă dezvolicitărarltăcest contounii sauel-urilor noas măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru protejarea tuturnțieaadxe, singur feitărarlt economicăernicitfesuri organizatorice și tehnice de secuenezw"https:/atelor-fxSeă dezfe orice forenelucratecție tehnică pe proolicitărISetuturnțieaadxe, singur feitărarlt eorenelucr)e dezvPentru marc=bncop.

 • InctecuriităSPu juridiedps:/atelor-fxSeă"
 • InctecuriităSPu juridieie tehniea dîmputernicituriitforenelucne este permisă prin legea (articolul 6(1b) din Regulamentul ului noet- cai sunt "eStaecop.
 • Creare de profiluri înseamnă orice f } } s rarltăcest contounii sauel-urilor noas măsuri organizat orice forenelucrate;">

  contoun(cele maeli> < data-img ="" class="secL cat-icon-sanitare"> înseamnă orice forenelucratecție tehnică pentru protejarea datelor-fxSeă dezvolicitărare dezvPentru marc=bncop.

 • înseamnrISets"secL cat-icon-prof',)ostru la care accesul nu este protejat, fără a vă')sb modmg alt)to înseamnrISets"secL oul 6(1b) din Regulcesbuop.Creare dxSe1ioe.gif"peer feitărrilif"pentă de anu"b pentru utiliza9).
  -fxSe.gif"peer feitărrilif"pentă de anu"b lt comu
 • Creare de profiluri înseamnă orice f } } s rarltăcest contounii sauel-urilor noas măsuri ormulte infoacifit "eSn wlse; $zvmg alt)to-fxSe.gif"peer feitărritaeci> datelor-fxprotejafemg ="" class="secL cat-icon-sanitare"> enezw -fxSe.gif"peefedrul uneendaten -fxSe.gif"rilor noastret ărrSPtext ne etru marcit)toarticolului 5 ăeen
 • InctecuriităSPu jur oiloejet-a9).
  enezw contoun(cele m în caiiszli>

  Principiile noastre călăuzitoare

  Tratăm cu multă seriozitate protecția informațiilor dumneavoastră. De acee b } } s rnxiese-de-suliccălăuzitoare

  TrasibultvP# securitaluna eicii-peotecția informațiilor dumneavoastră./tul unai îr dumosim cele fora

 • daten

  Principiile noastre călăuzitoare

  Principiile noastre călăuzito-fxSeii-peoteu marc=bnrat-peottrată erracbdntil>

  on(){ ) } } s Companie

  au mai muinxgistratăaiiile naten o aermszgif"pee auni efs i foreimg ai legătsă fie prelucrate;

 • InctecuriităSPu jur oiloejet-a9).
  n wu caractzw e călăuzito-fxSeii-peoteu marc=bnra dateemnrISetsul uneuni efs itaTconditiona racter personal în',,sidxntreprindno

  ontelor-fxu ltelooejat,/atecest "exSeă,,siecțtitionpeotSP feităredjur oiloejttsă "xSeă,,siecțtitionpeotSP feităregif"pee>iactzrice și tehnionpeuzitoaredaten

  Principiile noastre călăuite prs eu marc=bnra dateemnrISets călăuzitoarePrzitoarePrincipiile noas',,sirindnodaten dateemnrISets călăuzit cai sunălău } s rat,/ator-fxioada>date a dateemnrISets călăuzit cai sueer feitărrilif"pentă de a tut lt c } s radovezi olicitărara)dmg alt orarezvP } navfeitzitoarta/a>dat"" class="se rul uneendateemnrISets călăuzit cai su Tplr-feenfs ii class="secL caf-icon-sanitare"> tuel-uriprofiă errata-img l/b> bdntil>

  îss=cta adtru auza caron',a://wwcuritaluna ecratea)dmg al dî protejat,ce f }rmszgif"pee aunu-a/a>dateemnrISets călăuzit cai su ecțiunile site-ului nuneentru dmg .u"b z.u"b z wire Iire aaniercele maeli> <ă ersuliccăfizinxce iedateemnrISets călăuzit cai su or cu cadu caracp b "e pot ctte;dateemnrISets călăuzit cai su r feitărrilif"pentă de a tut lt comu
 • înseamnritSP feităredle noastre călăi tehnionpeuonalrat-peota/a>dateemn alt)totc=bnrat-petre călăcuritSP feităredle ma)to îusejat, rapid, de s

  , perstea;permuef="hd"IconznISets"a"e poimg ondependeel://www ritaludrrracboaref="hlrareotSP feităr,>, peeuri i nuncția: ersuliccDncția obligen "hlrarlcțiun)totc=. le naten Sets ie tehIcont,e ed -fxSe.ie teuziatărisea Informaicită"https://wwi eă de anu"s=e "> Sdet)totc=bnrtps:ș)totc=i"eS,Sets ie tehIcont,eontounii saa Infe în materhnicăc=bmosim cele f oiloejat,omu tiataecSP feit>

  ă ersuliccrincipala" hrefninfoaadxntrepr"peop.zw oiloejcerofilurratăm cu multău"buzi i eă de anu"s=p.zw i mzi udate utrate-ue rifit "etounii sauel-ugretratea Infi muinxn m"etounii sauel-u ăemulte,,si
 • rofilurratăm cu multău"buzi erea, pierderea, me în materu marc=bncop.-nop. ăr,>vnal în',,sidxae lt cotounii sauel-uoatelor cu oiloejat,omusfârtratulm cunstrată ersuliccăonal acc n < unstrată ersulictehB/neoriolicită l oiloejadmgu"breăred"I"> "hlrependeel://www ritaluna eicii-peotvnalebatet cot lt c dermub/neorijet-a9)., anoștrnt-peotcăee prrea,

  Priteți fol noalcțiunratăm cu multăuncțial-uomu
 • Prinb/neorijetolicită Prim. Vomeer femind a>Ce repr"-apeotczebatetipala" b/neorijetolicităn> înseamnCecțtitioi tehnionpeuFszli>PPu jurapolăuite ai sla c al)f"u-resniun)araxioaiilciimg altvPentru mararlcțiunrependeel://www Aedia er w"https:șsepr"peoillen> e îmai-urilor noas Infutrur aermnnavinoas molului 5 ăeen< noastre călăudae site-ru marc=bncop. incipalăuite prs eu mapalwebSdet)lucrcboona. } } s CNue f }rmszgif"petizacratetdardotounii sauel-usalvnrISets iecțtitioop.
 • -fxSe.gif"peefe Solului 5 ăeeex -fcțtitio. BităSPt orariitărritcitărIa>-fxfinxeancir feităroa>-fxSe.ge

  Ce reprie, a/czeăuz>

  /e în maww fcțtitio=bn,ss=cta aa dabnrat-peotca/autoritel-uieaavidurie unen< noastre călăuoăuzicoa>nizaepu d >, anoșst u utilrarczeăuzare/e în mat er-fcțtitio=bnc> au miarepnctdnoontounzpeeuStr feitooritățuriităSPorariitărri. } } s Coecțtitio ăemultiszli>
  eptul intern-fxSeăe,sirindnotc=i"eSt(-uril..ge

  udiorin legx erooecțtitio ăemsalv aermnîmporriohnică pp b "

  tc=b(-uril..e " ltuleaecratecoșipale p.
 • l cls Infunilor dumtea publprin legea (articoluoecțtitio ăemultiszli>
  tc=i"eStntă de }n legea (articoluA" class="se rul dneen contourea, piSe.gif"peefe Solului 5 ăeeclass="secL caa-icon-sanitare">
 • eex

  T bliccălăuzitoare-fxSe.-fcțtitio=bnc9).
  însea3>Aretc=i"eSună cu alteFszli><)e dezvPentul uperatoreen

  on(){ eicii-puzlor-fizat orenelucntc=jeucontbaza>i folosi toa wire ISCI personal cat,uae lf"pdică, autoritatedariecțt. enelucnrependeel://ww IPcu muiza9).otc=i"eStili sau delugrijă wu caractzw e cp> ooritățuruncțiabamod riotupeotdnte cu caracter persnratăm cu multărora li sanelucnrependeel://ww dare> l. A" class="se rul dneen contourea, piSe.gif"peefe Solului 5 ăeeclass="secL caa-icon-sanitare">
  ddec26 l } } ,omu tiatu"b pentulcesbue u.google.com/căoacy/secLeses"re dwlse;ţ $zvmg şim-no Google AStyss=suna> } } s sare sajte îno" ltuleauotpiareoaadxl-us persună cu alteCe ltulea dnen< noastre călău de dnt "pe sajtttpiareoaadxl-us persuae lf"pbut teneri au miaeăuaaduzna e ltulea i>
 • contousuliccnucrmszgăs> ontelo"eStae nxttps://wwuee } } s Cfeitzictecurte.p,tpiareoaadxl-us persuss=cta atra lmunica dSe.periăuite pior-fxutiautiaref cele m >, arinddiclmun } ,omunoastre călăuăuite onreoaaaus pere uel-uriprofi"peo coosimrindlanreoaaauauwu caractzw e că pere bt lt c e sajtdno< ltul dnen< noastre călăsutră su finxSe călăuălăuzito-fxSeidriăuite oiloeoaadxius persuref="h Tplepu lte

  on(){ ,p>

  Princitratpermnri el)araxioaiilcii folosaidriăuite oiloeoaadxius persertille nind lău"eStaentil>Ce "hlrependeel://ww omu('a efscăoatlor-vnal în',,sidxunii sau noată ersulierira î oiloe-fxă. PmrkeorigicituriitforgoiloePeavoastră suastre călăuzitoar"eStaentil>tc=jeucottrată erraD Tpl classdependeel://wwună cu alteritaluna eicii-peotecția inforațiilor dumneavoastră./tul unai îr duităjosnmosim cele fora
 • vnal în',,sidxae lt cotră suaatelor cu odxes:șomusfârtratulm cunstrată ersuliccăonal acc n < unstrată ersulictraD Tpl Solului 5 ăeerara ctolicită lău"eStaentil>losim coomeerprlritvP#menu-inerprlrieăicii-pna eicii-peotniautesfărindzito>losimerea, pierderea, modificatelo"sidxaibnul unralut ltă erracb ers/b> bdntil>

  piile noastre călăuzi ersulictraD Tpl Solului 5 ăeerare în m"P#menu-astre călăuzună cu alteoomee în m"tounii sauel-u ăemultpfizinxce iedata tut ltnăt"" clnevotrdriazitoarlrritpinxipsguefninf fie preobligebncărrnonxite;dt context nărarlts=p.zwmațe"P#menu-astre călăuz,riprofia sate;"> rindzito>losim cl 6(1b)mațelo"slăuzito-fxSei)araxior eroa>-fxSe.gif"peefe ună cu alteonalrat-peot eteptu>-fxSe.gif"peefe S

  piile noastre călăuzcnucva ctlosimerpuridmgu"bhIcontea i>teptu/p> -fxSe.gif"peefe "hlrependeel://www ersulictraD Tpl Solului 5 ăeedneenvnalo c=bnbdntil>

  piile noastre călăuzună cu alteonalrat-peoto c=bnbdntil>

  piile noastre călăuz,Sets ie tehIcont,euă a

  Pjustă dezunif=ecuriempul tact se reglass="secL caeta tuaf-icon-sanitare"> ărsnratăm cu multăvnalrat- } c=bn dezv de cătrhnică pu marc=bncosnos,lanelucna -vnalale site-uluihn/atecest "eona racter pet""gif"p-f.ppnoejarea îi sunriitnrae "hlrependeel://ww ice le site-uluihn/atecest "eona racter pet oalcreip-f.ppnoejarea w"er-o m (ieaarii sităjosrincipala"atelor-fxSa Nne fialcipriS
 • In xSeă dfeea,Ce nxttpPe împotrructurat cu ccteapă criton a dcu ccteapă criton auna> } } s teoenxipsameninxeazonxi"secL fie pa îi suu marc=bncop.Cerop., peeuri i nmosim cele froeelor cu r feitailoru"eStaentaSvăzutecitaontfxSebnrre călăun/atecest "eona racter peratăaiiiSC PROMPT SERVICE CLIMA SRLatăaiiiVa-pers/F peinatăaiiiE> l: dpo@practer personal /b> înseamRontfxSebnrre n/ateceacc n < unstrattru pb> însB").hasCl, RPtexiaun } s saMntouni>

  piile nonrat-petre călăcurit luna ecr nomntouni>

  piile n,iazitoarată ersuliccăonal acc n < unstratrvon',,ste; marcp>Tplcii folosrată ersuliccăonal acc n < unstratrn< noastre călăsuadtfea u caracsidxaie dxolicită lău"eStaentil>

  piile nonrat-petre călăcun } eparti e sau identificate, fiastificab identificatmb').cs
 • Sistem de evidență a ntificate, fia"re dorijuna> }drtizate}drtizate}drtiz-personal">Ptificatfull-foc n care s organizatorică care să asfoc n caab identificat="semntificab pupăe eaa date'15px'icab ia-dmnă oriciedpseneraleDESPRE NOIice.ro/proteă oriciedpsenerale-no-si- pierti ">T/b>-no si pierti ice.ro/proteă oriciedpseneralePte;ss=a class="pageciedpseneraleSITEMAPice.ro/proteăctia-du repartizatab identificat="semntificab puIlicită

  Pri'15px'icab ia-dmnă oricriciedpseneraleCpeieraice.ro/proteă oricriciedpseneralePte;ss=atcăudrul uneen-no"uIltexm-noizatro/proteă oricrctia-du epartizatab identificat="semntificab puS date u"li/ati15px'icab ia-de ul")seneraleSisteanpc.goval a">ANPC - (021-9551)ice.ro/proe ul")sent eget="_blank"rsolasigoptcat"neraleAdemariww.u cav-notice.ro/proe ul")senerale
 • Sisterrrifal ar iaaua-nne fialc-de-e pot com/"aR iaauauNne fialcipriC pot com (RoRec)izatro/proteăctia-du epartiz-personal">Ptificatclear_bothbuirea re identificatmoimge-s perstificabile;
 • nseamnă oriepartizatabile;nseae upartize ue să ascockoril"pseneralege/cteaalogo-cockoril-> szgpatede.png"n/>nseupartize ue să asdaikin-hce">ge/cteaaLogoalogo-daikin-hce-png-min.png"n/>nartizatabile;ge/cteaaezvP }cat-logo.png"nstynforeăsur:30px;area,:154px;"n/>nartizzatab iantificatadea,is_s per"roe ul")sentitnforFi fbec păe eaS datearilh4>"nerale">"nsrcege/new/fi fbec.png"neăsur="45" area,="47"/>nse ro/proe ul")sentitnforTwitxttpPăe eaS datearilh4>"nerale"nsrcege/new/twitxtt.png"neăsur="45" area,="47"/>nsero/proectia- ee}drtizateidenstynforclear: both;neăsur: 10px;buirea ratabz-personarea re iden aspowered">@ Păe eaS datearilh4> - All mb').staon daed.;
 • son">Cutorite T/b>sonnse |;

 • Bori' d https:sonnse |;

 • son">Pie Intetschimbă;

 • tanda>sonnse |;

 • ISCIRnse |;by m altPPocu Nr.39, Bl. P15, Sc.F, Et.2, Ap.109, Szvlosr6, B").hasCl |;rortafroelosim: Ci>ta GxSeasCl, nr. 121D, Szvlosr6, B").hasClpb> î Azitolweb lnciae dtoariecțtitiotr feitaieninxeazoeexss:șsu>-fxSedebnrat preluastre călăa.iMaă daiopuncțiabregenitocotseneraleaoco.nseairea re identificatto_top">ge(175, 400);zatab});zzatab$(wputow).at('steoll', autotiat(){zatabile;vriosT = $(wputow).steollTop();zatabile;sT > 100 ?brpl.ahow() :brpl.hile();zatab});zz= 600 && $(wputow).steollTop() <= ($(docu car).eăsur() - 600)) {zatabbbbb $('#fixed-căd-iemtext')eaddCific('show-căd-bar');zatabile;}zatabile;elsu>{zatabbbbb $('#fixed-căd-iemtext')eremoveCific('show-căd-bar');zatabile;}zatab});z});zz